Όλοι οι περιορισμοί του COVID-19 έχουν αρθεί και λειτουργούμε κατα μείζονα λόγο σε προπανδημικό πλαίσιο.